วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550

สรุปความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

***งานเดี่ยว ให้นักศึกษาทุกคน ทำหน้าแรก (Homepage) อย่างง่าย หรือ webblogโดยมี ข้อมูลตนเอง ที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้(ให้อิสระกำหนดเอง)และให้แสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแง่มุมที่ตนเองสนใจ(แล้วแจ้ง Homepage หรือ webblog ของตนเองให้ครูผ่าน mailto:chipp49@gmail.com

สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีคือ ในปัจจุบันคงจะไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างแน่นอน ที่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนนี้ก็เป็นเพราะว่า ปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมีดังต่อไปนี้ ในการเรียนวิชาต่างๆ ก็ต้องหาข้อมูลหรือสาระความรู้เพิ่มเติม เมื่อก่อนก็จะใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันข้าพเจ้าใช้การสืบค้นจาก Internet ควบคู่ไปกับการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ซึ่งทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และข้าพเจ้าคิดว่าการใช้เทคโนโลยีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการเพื่อใช้ในการสอน เพราะมีความสะดวกต่อการทำงานของนักเรียนและผู้สอน สามารถทำให้ผู้สอนและนักเรียนมีความรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย และยังเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยสมจริง ส่วนในเรื่องของเครือข่ายการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการสืบค้นหาข้อมูลจากหลายที่และได้รับข้อมูลที่ทันสมัย และข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่จะไปเป็นครูในอนาคตเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้ควรศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเจริญทางเทคโนโลยีเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปสอนห้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่เพียงอาชีพครูเท่านั้นผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆหรือบุคคลทั่วไปก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย นอกจากข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วก็ย่อมที่จะมีโทษด้วยเช่นกันถ้าหากใช้ไม่ถูกทางหรือไม่ถูกวิธี ดังนั้นเราก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการใช้และไม่นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และในฐานะที่ข้าพเจ้าจะไปเป็นครู ข้าพเจ้าก็จะสอนให้ลูกศิษย์นำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น: